Past Secretary as of 2003
sl.no Secretary No. of years
1 Sri. K. Subramania Iyer
1958 to 1967,1975to 78, 1983-85
17
2 Sri. V. Rajagopalan
1968
1
3 Sri. K. Srinivasan
1969 to 1973, 1979 to 1981, 1986
9
4 Sri. D.S. Krishnamurthy
1987, 1990 to 1992, 1997,1998
6
5 Sri. V.S. Rajagopal
1982
1
6 Sri. N.S. Venkataraman
1988,1989,1993,1995
3
7 Sri.K . Ramamurthy
1994
1
8 Sri. V. Pandurangan
1996
1
9 Sri. A.V Raman
1999- 2001
3
10 Sri. V. Balasubramanian
2002
1
11 Sri. S.V Ramaswamy
2003
1