Past President as of 2003
Sl.no President No. of years
1 Sri. V.S Venkatarama Iyer
1958,1959,1960 &1967
4
2 Sri. R. Jayarama Iyer
1961-66, 1968,1969,1983,1984 & 1985
11
3 Sri. K. Subramania Iyer
1960-62,1986-88,1990,1993-95
10
4 Sri. S. Naryanamurthy
1970 to 1974
5
5 Sri. S.S. Gopal
1975 to 1978
4
6 Sri. T.K. Venkatesan
1979
1
7 Sri. D.S. Krishnamurthy
1989, 1999 to 2001
4
8 Sri. K. Srinivasan
1991, 1992
2
9 Sri. N. Venkataraman
1996 to 1998
3
10 Sri. J. Gurumurthy
2002 to 2003
2